Andorra Legislation

Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries

Constitutional Law

Constitució del Principat d'Andorra (28/04/1993)

Constitution

Constitution

Litigation And Court Procedure

Law on the Tribunal de Comptes

Llei del Tribunal de Comptes

Electoral Law

Llei 5/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació de l'article 1 i de l'article 11 de la Llei qualificada de finançament electoral

Llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 15 de desembre del 2000.

Llei qualificada de finançament electoral.

Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 26 de novembre de 1999.

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 3 de setembre de 1993.

Administrative / Public Law

Butlletí Ofical

Codi de l'Administració (29/03/1989) - BOPA 6/1989

Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social

Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà

Loi sur la nationalité

Criminal Law

Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal

Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del Codi de Procediment penal, del 10 de desembre del 1998

Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari.

Llei 9/2005 qualificada del Codi Penal, del 21 de febrer 2005 (BOPA 25, any 17)

Llei 9/2005, qualificada del Codi Penal

Llei de la Policia

Llei qualificada del Cos de Policia

Loi qualifiée de modification du Code Pénal. 27-11-1997

Commercial Law

Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra

Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica

Llei d'inversions estrangeres

Labor Law

Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals

Health Law

Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat

Llei General de Sanitat de 20 de març de 1989

Tax Law

Llei 14/2006,de modificació de la Llei 19/2004 ,del 3 novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 27 de octubre 2006(BOPA 86, any 18)

Llei 19/2004, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials

Llei 27/2008 d'impostos especials, del 20 de novembre de 2008(BOPA 94, any 20)

Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana (BOPA 29, any 16)

Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999

Llei de l'impost de mercaderies indirecte (IMI), del 26 de juny de 1991

Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis (13/04/2000) - BOPA 24/2000

Llei de modificació de l'impost de mercaderies indirecte, del 25 de maig

Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte

Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte

Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte 2000

Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985 (derogada excepte els articles 1,2 i 20)

Reglament d'aplicació de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de gener 2007 (BOPA 2, any 19)

Reglament d'aplicació de la Llei de control de les mercaderies sensibles,

Reglament d'impostos especials, del 21 de gener de 2009(BOPA 4, any 21)

Banking Law

Llei de bases de l'ordenament tributari (19/12/1996) - BOPA 5/1997

Llei general de les finances públiques (19/12/1996) - BOPA 5/1997

Communications And Media Law

Law on public broadcasting and television and the incorporation of the public company Ràdio i Televisió d'Andorra SA

Intellectual Property Law

Draft law on copyright and neighboring rights

Law on the use of State emblems and signs

Law on trading names, company names and shop signs

Llei de marques

Llei de patents, de 10/06/1999

Patent Law, 1999

Regulations for the implementation of the Law on trading names, company names and shop signs

Taxation Law of the Office of Trademarks

Construction Law

Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre

E-Commerce

Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica.

Law Sources

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Consell General

Duana Andorrana

Ministeri d'Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient

Ministeri de Finances

Oficina de Marques