Netherlands Legislation

Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries Law Firms & Lawyers Listings on World Law Guide & World Legal Directory & Information For Lawyers, Law Firms, Legislation, Courts & Law Schools: UNIGU.COM Website – Best Online Free Listings For Top National & International Law Offices, Lawyers, Attorneys, Advocates, Solicitors & Barristers To Find High Ranking Legal Services Near You With 1000s Of Law Links In More Than 190 Countries

Constitutional Law

Nederlandse Grondwet

Nederlandse Grondwet

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands

Litigation And Court Procedure

Act on Advocates

Wet Rechterlijke Organisatie

Electoral Law

Elections Act

Elections Act , Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections

Elections Act , Act of 28 September 1989 containing new provisions governing the franchise and elections

Kiesbesluit

Kieswet

Administrative / Public Law

AKW: de Algemene Kinderbijslagwet

AOW: de Algemene Ouderdomswet

Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene wet bestuursrecht 1992

Anw: de Algemene nabestaandenwet

Crisis- en herstelwet

Gemeentewet

General Administrative Law Act

General Administrative Law Act

Government Accounts Act 2001

Intelligence and Security Services Act 2002

Kaderwet SZW-subsidies

Law on Statistics

Metrologiewet

National Ombudsman Act of February 4, 1981

Netherlands Aliens Act 2000

Netherlands Aliens Act 2000

Netherlands Nationality Act

Provinciewet 1992

Public Assemblies Act (1988, as amended 1994)

The Act of 26 January 2001 to adopt the [Netherlands] Judicial Officers Act

The Personal Data Protection Act

Vreemdelingenwet 2000

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Wet Politieregisters (WPOLR)

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet inburgering

Wet justitiële gegevens

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Wet op de rechtsbijstand

Criminal Law

Act of 17 November 1994 amending the Civil Code and other legislation in connection with the incorporation of provisions concerning the contract to provide medical treatment, Stb. 1994, 837.

Besluit Politiegegevens

Code of Criminal Procedure (excerpts police)

Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act 2008

Penitentiary Principles Act

Politiewet 1993

Wet Taakstraffen

Wet politiegegevens

Wet politiegegevens

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 2008 (moneylaundering law)

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht (Penal Code)

Wetboek van Strafvordering

Wetboek van Strafvordering (Criminal Proceedings Act)

Civil Law

Burgerlijk Wetboek (Civil Code)

Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek Bijzondere Overeenkomsten (2)

Burgerlijk Wetboek Erfrecht

Burgerlijk Wetboek Personen en Familierecht

Burgerlijk Wetboek Rechtspersonen

Burgerlijk Wetboek Verkeersmiddelen en Vervoer

Burgerlijk Wetboek Vermogensrecht

Burgerlijk Wetboek Zakelijke Rechten

Burgerlijk Wetboek verbintenissenrecht

Uniform aanbestedingsreglement 2001

Wet kinderopvang

Wet op de kansspelen

Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Civil proceedings Act)

Commercial Law

Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel

Drank- en Horecawet<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>

E-Commerce Directive

Wetboek van Koophandel

Company Law

Boek 2 BW : Rechtspersonen

De Euro-OR Richtlijn

Dutch Competition Act

Handelsnaamwet

Handelsregisterwet 1996

Handelsregisterwet 2007

Handelsregisterwet 2007

Mededingingswet (Dutch Competition Act)

The Dutch Works Councils Act

Wet op de Euopese Ondernemingsraden

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Labor Law

Arbobesluit

Arbowet

Equal Treatment in Employment (Age Discrimination) Act

Pensioenwet 2006

Werkloosheidswet

Werkloosheidswet

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)

Wet op de ondernemingsraden

Wet op de ondernemingsraden

Wet werk en bijstand

Wet werk en bijstand

Working Conditions Act 1998

Working Conditions Decree

Health Law

Aanpassingswet burgerservicenummer

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)

Embryos Act

Geneesmiddelenwet

Geneesmiddelenwet 2007

Gezondheidswet

Gezondheidswet

Opiumwet

Opiumwet

Opiumwetbesluit

Opiumwetbesluit

The Individual Health Care Professions Act

The Termination of Life on Request and Assistance with Suicide (Review Procedures) Act

The donation of organs act

Warenwet

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

Wet inzake bloedvoorziening

Wet inzake bloedvoorziening

Wet milieugevaarlijke stoffen

Wet op de Medische Keuringen

Wet op de Medische Keuringen

Wet op de orgaandonatie

Wet op de orgaandonatie

Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid

Ziektewet

Zorgverzekeringswet

Mining Law

Mijnbouwbesluit

Mijnbouwregeling

Mijnbouwwet

Mining Act 2003

Mining decree

Mining regulation

Wet arbeid mijnbouw Noordzee

Wet rampen en zware ongevallen

Tax Law

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet inkomstenbelasting 2001

Wet op de kansspelbelasting

Wet op de loonbelasting 1964

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Wet op de omzetbelasting 1968

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Banking Law

Audit Firms Supervision Act

Bank Act 1998

Bankwet 1998

Bankwet 1998

Decree on Definitions pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 2) 12-10-2006

Decree on Market Access of Financial Undertakings pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 4) 30-09-2008

Decree on Prudential Rules pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 5) 12-10-2006

Decree on Special Prudential Measures, Investor Compensation and Deposit Guarantees pursuant to the Act on Fin. Supervision(AmvB 6) 12-10-2006

Decree on fines pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 3) 12-10-2006

Decree on the Disclosure of Major Holdings and Capital Interests in Issuing institutions (AmvB 9) 12-10-2006

Decree on the Prudential Supervision of Financial Groups pursuant to the Wft (AMvB 7) 30-09-2008

Decree on the Scope of the Provisions of the Act on Financial Supervision (AmvB 4a) 12-10-2006

Decree on the Supervision of the Conduct of Financial Enterprises pursuant to the Act on Financial Supervision (AMvB 8) 12-10-2006

Decree on the supervision of audit firms

Exemption Regulations pursuant to the Financial Supervision Act 08-11-2007

External Financial Relations Act 1994

External Financial Relations Act 1994 amendment

Faillissementswet 1893

Faillissementswet 1893

Financial Services Act

Financial Services Decree

Financial Supervision Act

Financial Supervision Act Implementing Regulation 08-11-2007

General Terms and Conditions DNB - 1 February 2009

Market Abuse Decree pursuant to the Act on Financial Supervision (AmvB 10) 12-10-2006

Public Offers (Financial Supervision Act) Decree (AMvB 11) 12-10-2006

Wet Financiele Betrekkingen Buitenland 1994

Wet Financiele Betrekkingen Buitenland 1994 wijzigingen

Wet melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening

Wet op het Financieel Toezicht 2006

Communications And Media Law

Act of 31 October 1991, containing regulations governing public access to government

Besluit van 7 mei 2004, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassingen aan de Telecommunicatiewet

Dutch Advertising Code

Media Act

Media Decree

Mediabesluit 2008

Mediabesluit 2008

Mediawet 1987

Mediawet 2008

Mediawet 2008

Mediawet 2008

Nederlandse Reclame Code

Personal Data Protection Act

Personal Data Protection Act

Postbesluit 2009

Postwet

Postwet 2009

Telecommunicatiewet

Telecommunicatiewet

Telecommunicatiewet 1998

Transport And Maritime Law

Besluit luchtvaartuigen 2008

Besluit luchtvaartuigen 2008

Luchtvaartwet

Luchtvaartwet

Netherlands Territorial Sea (Demarcation) Act 1985

Wet Personenvervoer 2000

Environmental Law

Boswet

Cadmium Decree 1999, Rules for the manufacture and sale of products containing cadmium<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>

Environment Protection Act.

Environmental Management Act

Environmental Management Act 2004

Experiments on Animals Act 1997

Flora- en faunawet<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>

Groundwater Act.

Invoeringswet Waterwet

Marine Pollution Act.

Natuurbeschermingswet 1998

Ontgrondingenwet

Soil Protection Act

The Environmental Management Act,

Waterleidingbesluit

Waterleidingwet

Waterwet 2008

Waterwet 2008

Wet Bodembescherming

Wet Geluidhinder

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wet milieubeheer

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wet verontreiniging van oppervlaktewateren

Intellectual Property Law

Act on the supervision of collective management organizations for copyright and related rights (2003)

Act on the supervision of collective management organizations for copyright and related rights (2003)

Auteurswet

Auteurswet

Benelux Merkenwet

Copyright (Computer Programmes), Act (Amendment), 07/07/1994

Copyright Act 1912

Copyright Act 1912

Copyright Act 1912

Databankenwet

Database Act

Database Act 1999

Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen

Handelsnaamwet

Handelsnaamwet

Integrated Circuits, Act (Consolidation), 28/10/1987 (1996)

Neighbouring Rights Act

Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)

Patent Act 1995 (Rijksoctrooiwet 1995)

Rijksoctrooiwet 1995

Seeds and Planting Material Act

Trade Marks National Ordinance 1995

Wet op de naburige rechten

Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wet van 6 juli 2004 tot aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet

Energy Law

Electricity Act

Elektriciteitswet

Elektriciteitswet 1998

Elektriciteitswet 1998 (electricity law)

Gasact

Gaswet 2005

Gaswet 2005

Waterwet 2008

Construction Law

Cadastre Act

Cadastre Organisation Act.

Kadasterwet

Town and Country Planning Act

Wet Inrichting landelijk Gebied (WILG)

Wet ruimtelijke ordening

Agriculture Law

Besluit Ruimelijke Ordening

Fisheries Act

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening

Pesticides Act 1962.

Plant Diseases Act

Seeds and Planting Material Act

Visserijwet 1963

Wet Ruimtelijke Ordening 2006

Wet Ruimtelijke Ordening 2006

Commentated Laws

Crisis en Herstelwet 2010

The Dutch DNA Testing (Convicted Persons) Act

The Land Development Act

The Organ Donation Act explained

The Working Hours Act

Waterwet 2008

Waterwet 2008 in het kort

Wet Ruimtelijke Ordening 2006

Wet Ruimtelijke Ordening 2006

Wet bescherming Persoonsgegevens

Wet bescherming Persoonsgegevens handleiding

Wet schenk- en erfbelasting 2010

Wet schenk- en erfbelasting 2010

Law Sources

Consumer Product Safety Authority

European Environmental Law

Financial Intelligence Unit

Health Law

Institute for Information Law

Juridisch Startpunt

Ministry of Agriculture

Ministry of Economic Affairs

Ministry of Education

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Health

Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment

Ministry of Justice

Ministry of Transport, Public Works and Water management

Netherlands Authority for the Financial Market

Office of Energy Regulation

Overheid

SDU Wettenbank

Social and Economic Council of the Netherlands (SER)

Transport and Water Management Inspectorate

Wetboek Online